Poradnik - Akty prawne / Normy / Znaki BHP i P.POŻ.

Podstawowe akty prawne dot. BHP

Polskie Normy

Znaki BHP i P.POŻ.


Podstawowe akty prawne dot. BHP

Przepisy ogólne

 • Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
 • Kodeks pracy (ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)

Środki ochrony indywidualnej

 • Rozp. Min. Gosp. z 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173)

Czynniki szkodliwe dla zdrowia

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6.6.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796)
 • Rozp. Min. Pracy i Polityki Społ. z 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1796)

Choroby zawodowe

 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115)

Budynki i pomieszczenia

 • Ustawa z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625; zm. Dz.U. 2006 Nr 170, poz. 1217)
 • Ustawa z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; zm. Dz.U. 2006 Nr 170, poz. 1217)

Inspekcje

 • Ustawa z 6.3.1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399)
 • Ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708)

Kobiety i pracownicy młodociani

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107 poz. 724)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz.1092)


Kwalifikacje zawodowe i szkolenia

 • Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 141 poz. 1189)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972)

Maszyny, urządzenia

 • Rozp. Min. Gosp. z 20.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170)
 • Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832)

Materiały i substancje niebezpieczne

 • Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 27.1.1994 r. w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73)
 • Ustawa z 11.1.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)

Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

Profilaktyczne napoje i posiłki

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279)

Przepisy przeciwpożarowe

 • Ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711)
 • Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)

Szkoły i pracówki publiczne

 • Rozp. Min. Edukacji Narod. z 11.3.1998 r. w sprawie przepisów BHP w szkołach wyższych (Dz.U. Nr 37, poz. 209)
 • Rozp. Min. Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

Transport i magazynowanie

 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 10.5.2002 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 603)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 14.3.2000 r. w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930)

BHP w różnych branżach

 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 6.9.1999 r. w sprawie BHP przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U. Nr 75, poz. 846, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 43 poz. 395)
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ., Przem. Ciężkiego oraz Zdr. z 13.4.1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz.U. Nr 22, poz. 174)

Polskie Normy

Normy dotyczace oznakowania BHP i P.POŻ

Nr normy PN Tytuł normy PN
PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

PN-ISO 3864-1:2006

Symbole graficzne - Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

PN-93/N-01256.03

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona i higiena pracy

PN-92/N-01256 Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa
PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa - Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

Normy dotyczące bezpieczeństwa pracy

Nr normy PN Tytuł normy PN
PN-EN 294:1994 Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych
PN-EN ISO 7731:2006 (U) Ergonomia - Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy - Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne

Normy dotyczące oznakowania maszyn i urządzeń

Nr normy PN Tytuł normy PN
PN-ISO 9244:2002 Maszyny do robót ziemnych - Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń - Postanowienia ogólne
PN-ISO 11684:1998 Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia - Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń - Postanowienia ogólne
PN-ISO 13200:2000 Dźwignice - Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożenia - Zasady ogólne
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

Znaki BHP i P.POŻ.

Znaki Ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne odgrywają bardzo ważną rolę systemu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, firmie bądź przestrzeni użytku publicznego. Wszystkie znaki ewakuacyjne posiadają ściśle określoną grafikę, której nie wolno zmieniać.

Prawidłowe oznakowanie drogi ewakuacyjnej poprzez użycie znaków ewakuacyjnych umożliwia szybką i bezpieczną ewakuację ludzi z miejsca zagrożenia.

Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny.

Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na ich rozmieszczenie w stosunku do źródeł światła. Znaki ewakuacyjne należy umieszczać możliwie blisko źródeł światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji.

Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od odległości z jakiej powinien ten znak być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

W zależności od rodzaju oświetlenia występującego w pomieszczeniu możemy umieszczać:

 • znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne
 • znaki ewakuacyjne podświetlane
 • znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne i podświetlane

Znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne powinny być stosowane tam, gdzie oświetlenie pozwala na dostarczenie znakom odpowiedniej energii świetlnej, to znaczy w pomieszczeniach oświetlanych światłem dziennym lub elektrycznym podstawowym.

Znaki ewakuacyjne podświetlane stosuje sie tam, gdzie pomieszczenia nie są oświetlane przez długie okresy czasu i materiał fotoluminescencyjny nie mógłby się dostatecznie naładować.

Znaki Ochrony Przeciwpożarowej

Znaki ochrony przeciwpożarowej wymagane są w każdym zakładzie pracy oraz w każdym obiekcie użyteczności publicznej. Stosuje się je celu spełnienia wymagań Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej.

Znaki przeciwpożarowe należy umieścić na:

 • drogach ewakuacyjnych
 • przy podręcznym sprzęcie przeciwpożarowym
 • wszędzie tam gdzie występuje zagrożenie powstania pożaru

Znaki lub tablice przeciwpożarowe stosuje się często łącznie z instrukcjami przeciwpożarowymi.

Cel i zadanie znaków ochrony przeciwpożarowej - w sytuacjach zagrożenia widoczne i prawidłowo rozmieszczone są pomocą w ratowaniu życia i zdrowia osób zagrożonych.

Instrukcje przeciwpożarowe

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinni zapewniać i wdrażać właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zawierać min.:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej
 2. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
 3. warunki i organizację ewakuacji ludzi
 4. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami wykaz telefonów alarmowych
 5. wykaz telefonów alarmowych
 6. wskazanie osób lub podmiotów ją opracowujących

Znaki zakazu BHP

Znaki zakazu stosowane są w celu wykluczenia określonych czynności dla zachowania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Znaki zakazu posiadają tekst umieszczony pod znakiem, ułatwiający interpretację znaku.

Znaki ostrzegawcze BHP

Znaki ostrzegawcze stosowane są w celu ostrzeżenia przed określonym zagrożeniem na danym stanowisku dla zachowania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Znaki nakazu BHP

Znaki nakazu stosowane są w celu wymuszenia określonych zachowań dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Znaki informacyjne BHP

Znaki informacyjne stosowane są w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących usytuowania miejsc, przedmiotów oraz urządzeń ważnych dla zachowania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Oznakowanie substancji chemicznych

Celem oznaczenia jest określenie właściwości substancji chemicznych, które mogą stwarzać ryzyko w czasie normalnego stosowania lub użytkowania.

Oznakowane substancji i preparatów chemicznych pozwala wskazać to zagrożenie, w celu ochrony użytkownika, populacji generalnej oraz środowiska.


BHP-NOS oferuje usługę oznakowania obiektów znakami BHP w dwóch wariantach:

 • jako jednorazowa usługa wykonywana na zlecenie Klienta
 • oraz w ramach stałej umowy nadzoru BHP

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług i szkoleń BHP.

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!