BHP dla Aptekarza

Program szkolenia BHP aptekarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program kursu BHP dla aptekarzy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w aptekach:

 • szkodliwe czynniki chemiczne w aptece – ochrona i zabezpieczenie preparatów chemicznych i lekarstw
 • środki ochronne i odzież ochronna poświęcona aptekom – osłony, fartuchy, rękawice, maski
 • dezynfekcja i sterylizacja - zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekujących
 • odpady apteczne - segregowanie i postępowanie z odpadami w aptece
 • BHP obsługi urządzeń laboratoryjnych w aptekach - waga analityczna, czopiarka, mikser recepturowy, termometr i higrometr, mikroskop, autoklaw, mieszarka, wirówka, przesiewarka
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w aptekach – brak wyników badań wody, niedrożność wentylacji w pomieszczeniach laboratorium, brak rozdziału odzieży wierzchniej od odzieży ochronnej, brak rozdziału suplementów diety od produktów leczniczych, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, i tym podobne uchybienia zasad BHP w aptece
 • inne zagadnienia BHP aptek oraz BHP branży aptekarskiej
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego aptekarz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Kontakt aptekarza z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem - termiczne, mechaniczne uszkodzenie izolacji przewodów zasilających urządzenia elektryczne w aptece, brak ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, niesprawne wyłączniki, nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji w trakcie użytkowania urządzeń aptecznych Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Stosowanie zabezpieczeń anty porażeniowych i ich systematyczna kontrola. Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów doprowadzających prąd oraz sprawdzanie stanu osprzętu elektrycznego. Stosowanie zasilania urządzeń napięciem bezpiecznym w miejscach zagrożenia porażeniem elektrycznym. Przestrzeganie instrukcji BHP na stanowiskach pracy aptekarzy. Duże Mało prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Kontakt aptekarzy z ostrymi elementami - nieuwaga, nieostrożność przy użyciu przedmiotów laboratoryjnych, nieostrożność w trakcie rozcinania, przecinania opakowań. Zadrapanie, skaleczenie, zakłucie, lekkie zranienia - Ostrożność aptekarza, wyeliminowanie pośpiechu, porządek w laboratorium. Mała Prawdopodobne Małe (pomijalne)
Upadek, uderzenie w wyniku potknięcia, poślizgnięcia w aptece - Zła organizacja pracy, nieporządek panujący na stanowisku pracy, pośpiech. Skaleczenia, zadrapania, stłuczenia, złamania lub zwichnięcia kończyn. - Dobra organizacja pracy, uwaga aptekarza. Średnia Mało prawdopodobne Małe (pomijalne)
Upadek z drabiny, podestu przy regałach z lekami - brak zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem, brak zabezpieczenia przed rozsunięciem się drabiny, śliska powierzchnia podłogi apteki. Złamania kończyn, urazy kręgosłupa, urazy głowy, ogólne potłuczenie - ostrożność aptekarzy, stosowanie atestowanych drabinek lub podestów Średnia Mało prawdopodobne Małe (pomijalne)
Poparzenie termiczne - Kontakt aptekarza z gorącymi powierzchniami płynami. Lekkie oparzenia niewielkich powierzchni ciała, głównie, rąk, podrażnienia, skóry - Przestrzeganie procedur i instrukcji stanowiskowych BHP w aptece, wzmożona uwaga podczas pracy aptekarzy. Średnie Mało prawdopodobne Małe (pomijalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP aptekarza

Fragment przykładowej instrukcji BHP aptekarza przedstawiamy poniżej:

 • Przed rozpoczęciem pracy aptekarz powinien:
  • Posiadać wykształcenie farmaceutyczne.
  • Przejść szkolenie BHP, ppoż. i pierwszej pomocy oraz posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające stan zdrowia.
  • Ubranie wierzchnie zostawić w specjalnie wyznaczonym miejscu.
  • .....
 • Aptekarz w czasie pracy powinien:
  • Do zdejmowania lub układania towarów na wyższych półkach używać stabilnej i sprawnej technicznie drabiny.
  • Być ubrany w ubranie robocze i antypoślizgowe obuwie.
  • Dbać o higienę osobistą.
  • .....
 • Po zakończeniu pracy aptekarz powinien:
  • Uporządkować stanowisko pracy.
  • Zabezpieczyć na klucz leki szczególnie chronione.
  • Wyłaczyć oświetlenie oraz zabezpieczyć pomieszczenie, przed dostaniem się osób nieupoważnionych.
  • .....
 • Aptekarzowi nie wolno:
  • Palić tytoniu w miejscu pracy.
  • Pracować bez ochron osobistych.
  • Pracować w stanie nietrzeźwości.
  • .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ
Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!