BHP dla Blacharzy samochodowych

Program kursu BHP blacharza samochodowego

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program kursu BHP dla blacharza samochodowego uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w mechanice samochodowej:

 • czynniki mogące powodować wypadki na stanowisku blacharza samochodowego: narzędzia ręczne z napędem elektrycznym oraz prace spawalnicze
 • omówienie czynników fizycznych w środowisku pracy blacharza samochodowego: oświetlenie, promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone , prąd elektryczny, hałas, drgania
 • pyły oraz środki chemiczne występujące podczas prac blacharskich
 • wymuszona pozycja ciała na stanowisku blacharza samochodowego – prawidłowa ergonomia w miejscu pracy
 • odzież robocza – przydział i obowiązek stosowania na stanowisku blacharza samochodowego
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w zakładzie mechaniki samochodowej – brak wyposażenia w środki ochrony osobistej, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, niesprawne technicznie narzędzia i maszyny, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy blacharza samochodowego
 • inne zagadnienia BHP blacharzy samochodowych
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego blacharz samochodowy

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Hałas i wibracje - Maszyny i urządzenia stosowane w zakładzie. Narzędzia ręczne i elektronarzędzia. Choroby narządu słuchu i układu mięśniowo-kostnego - Stosowanie maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją. Używanie tylko w pełni sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i elektronarzędzi. Używanie ochronników słuchu. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Porażenie prądem - Uszkodzone przewody elektryczne lub osprzęt (gniazdka, wtyczki), przebicie elektryczne do obudowy urządzeń. Śmierć, kalectwo - Okresowe sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bieżąca kontrola stanu instalacji elektrycznej. Stosowanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych i ich systematyczny przegląd.Stosowanie bezpiecznego, przenośnego oświetlenia o napięciu 24 V. Duża Prawdopodobne Duże - niedopuszczalne(nieakceptowalne)
Nadmierny wysiłek fizyczny - Podnoszenie i przenoszenie zbyt dużych ciężarów. Przepuklina, uszkodzenie układu kostno-stawowego - Przestrzeganie norm obowiązujących podczas transportu indywidualnego. Stosowanie sprzętu pomocniczego oraz przestrzeganie podstawowych zasad ergonomii. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Praca w wymuszonej pozycji ciała - Montaż i demontaż elementów pojazdu. Zwyrodnienia kostno-stawowe - Przystosowanie stanowiska do wymogów ergonomii (stosowanie podnośnika, podestów roboczych oraz urządzeń pomocniczych). Stosowanie przerw w pracy. Średnia Wysoce prawdopodobne Duże - niedopuszczalne(nieakceptowalne)
Uderzenie przez ruchome obiekty - Śliskie i nierówne powierzchnie. Potłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, urazy wewnętrzne - Stosowanie właściwego obuwia. Porządek na stanowisku pracy. Usuwanie z podłoża wszelkich plam i zanieczyszczeń. Średnia Prawdopodobne Średnia (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP blacharza samochodowego

Fragment przykładowej instrukcji BHP blacharza samochodowego przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy blacharz samochodowy powinien:
  1. Posiadać odpowiednie wykształcenie lub przyuczenie do zawodu.
  2. Odbyć szkolenie z zakresu bhp i ppoż.
  3. Przygotować odpowiednie narzędzia w zakresie naprawy blacharki samochodowej: młotki, śrubokręty, klucze, ściągacze itd.
  4. .....
 2. Blacharz samochodowy w czasie pracy powinien:
  1. Ściśle stosować się do zaleceń: instrukcji bhp oraz poleceń i wskazówek przełożonych.
  2. W miejscu pracy zachować ład i porządek tak, aby przedmioty z których korzysta nie stwarzały dla niego zagrożenia.
  3. Zbędne narzędzia odkładać na ściśle wyznaczone miejsca.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy blacharz samochodowy powinien:
  1. Wyłączyć spod napięcia używane narzędzia elektryczne.
  2. Uporządkować stanowisko pracy: odłożyć używane narzędzia, przyrządy i pomoce na miejsce ich stałego przechowywania.
  3. Oczyścić ochrony osobiste i odłożyć je na miejsce przechowywania.
  4. .....
 4. Blacharzowi samochodowego nie wolno:
  1. Stosować niebezpiecznych metod pracy, które stwarzałyby zagrożenia dla niego lub otoczenia.
  2. Używać niesprawnych narzędzi.
  3. Pracować bez ochron osobistych.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!