BHP dla Dentysty

Program szkolenia BHP dentysty

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla dentystów uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w gabinetach dentystycznych:

 • czynniki fizyczne w środowisku pracy dentysty: hałas, oświetlenie, ultradźwięki , promieniowanie ultrafioletowe , wibracje miejscowe, promieniowanie UV, RTG
 • czynniki chemiczne oraz pyły na jakie narażony jest dentysta: preparaty wypełniające, rozpuszczalniki, detergenty, antyseptyki, leki, lateks, pary rozpuszczalników, rtęć i inne metale wchodzące w skład materiałów dentystycznych
 • czynniki biologiczne na stanowisku dentysty: zakażenia grzybicze, bakteryjne i wirusowe (grypa, wirus HIV i wirus WZW typu B oraz C, HPV)
 • ergonomia pracy, czynniki psychospołeczne i związane z organizacją pracy dentystów: przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, monotonia pracy, stres, agresja ze strony niezadowolonych pacjentów
 • ubranie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej, jakie powinien stosować dentysta
 • płyny odkażające do mycia i dezynfekcji sprzętu stomatologicznego , sterylizacja oraz higiena osobista dentysty
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w gabinetach dentystycznych – brak środków ochrony indywidualnej, brak odzieży roboczej, zła dezynfekcja i sterylizacja sprzętu dentystycznego, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy dentysty
 • inne zagadnienia BHP dentystów
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego dentysta

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Skaleczenia, zakłucia - Używany sprzęt dentystyczny (np. igły, wiertła, narzędzia dentystyczne), ostre krawędzie (np. opakowania leków, ampułki). Zakażenia biologiczne lub wirusowe - Ograniczenie pośpiechu. Skupienie uwagi w trakcie wykonywania czynności dentystycznych z wykorzystaniem ostrych narzędzi. Stosowanie ochronnych rękawiczek lateksowych oraz osłon twarzy. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Substancje i preparaty chemiczne – drażniące - Stosowane w gabinetach dentystycznych środki do dezynfekcji, leki i preparaty. Uczulenia, podrażnienia, alergie - Stosowanie dermatologicznych środków ochrony indywidualnej (szczególnie maści i kremy). Zmiana materiału rękawiczek, środków dezynfekujących. Mała Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Mikroorganizmy chorobotwórcze - Pacjenci, możliwość zakażenia dentysty w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorymi pacjentami. Choroby zakaźne tj.: grypa, zapalenie płuc, bakterie, grzyby, pasożyty - Szczepienia. Należy zawsze używać środki ochrony indywidualnej, gdy istnieje narażenie na mikroorganizmy chorobotwórcze. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Prąd elektryczny o napięciu do 1 kV - Urządzenia dentystyczne zasilane prądem i wykorzystywane oświetlenie. Aparaty RTG. Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Regularne przeglądy i kontrole sprawności instalacji i urządzeń elektrycznych – naprawa stwierdzonych usterek. Sprawdzanie działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych. Kategoryczny zakaz wykonywania prac przy dentystycznych urządzeniach elektrycznych przez osoby nieupoważnione. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Zagrożenia biologiczne - Kontakt dentysty z pacjentami chorymi na choroby wirusowe, bakteryjne i grzybiczne. Stałe narażenia dentysty na choroby w tym: wirus zapalenia wątroby typu B (HDV), wirus ospy i półpaśca, wirus grypy, wirus zapalenia przyuszni, wirus różyczki, pałeczka czerwonki, gronkowiec złocisty, uczulenia - Szczepienia ochronne, utrzymanie należytego stanu sanitarnohigienicznego gabinetu dentystycznego, profilaktyczna opieka lekarska. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP dentysty

Fragment przykładowej instrukcji BHP dentysty przedstawiamy poniżej

 1. Przed rozpoczęciem pracy dentysta powinien:
  1. Posiadać dyplom lekarza dentysty oraz odbyć staż podyplomowy.
  2. Odbyć szkolenie BHP i ppoż oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
  3. Ubranie wierzchnie zostawić w szatni.
  4. .....
 2. Dentysta w czasie pracy powinien:
  1. Utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy.
  2. Używać wyłącznie narzędzi poddanych prawidłowej sterylizacji oraz materiaów medycznych majcych stosowne atesty.
  3. Używać jednorazowych rękawiczek ochronnych i zmieniać je przy każdym pacjencie.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracydentysta powinien:
  1. Wyłączyć i zabezpieczyć obsługiwane aparaty, urządzenia przed ich niepożądanym uruchomieniem.
  2. Uporządkować cały gabinet.
  3. Zabezpieczyć w odpowiedni sposób odpady medyczne przeznaczone do utylizacji.
  4. .....
 4. Dentyście nie wolno:
  1. Używać w pracy niezdezynfekowanych narzędzi.
  2. Spożywać posiłków i pić napojów oraz palić papierosów gabinecie.
  3. Być w stanie nietrzeźwości.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!