BHP dla Elektryka

Program szkolenia BHP elektryka

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program kursu BHP dla elektryków uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w środowisku pracy elektryków:

 • środki techniczne stanowiące właściwą ochronę przeciwporażeniową dla elektryka: środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz środki ochrony przy dotyku pośrednim
 • znaczenie środków ochrony indywidualnej w pracy elektryka: rękawice elektroizolacyjne, obuwie elektroizolacyjne, sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed łukiem elektrycznym powstającym przy zwarciu, hełmy ochronne
 • co elektryk powinien zrobić przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia?
 • zagrożenia dla elektryka występujące przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej
 • czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w pracy elektryka
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w zakładzie elektrycznym – brak środków technicznych w ochronie przeciwporażeniowej, brak wyposażenia w środki ochrony osobistej, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy elektryka
 • inne zagadnienia BHP elektryków
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego elektryk

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Kontakt elektryka z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem - Niewłaściwa izolacja i połączenie przewodów. Brak ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Nieprawidłowe wyłączniki. Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Stosowanie zabezpieczeń anty porażeniowych i ich systematyczna kontrola. Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów doprowadzających prąd oraz sprawdzanie stanu osprzętu elektrycznego. Stosowanie zasilania urządzeń napięciem bezpiecznym w miejscach zagrożenia porażeniem elektrycznym. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo – kostnego) przez przenoszenie i podnoszenie ciężkich przedmiotów - Niestosowanie norm dotyczących przenoszenia i podnoszenia ładunków. Schorzenia układu kostnego elektryków(zwyrodnienia kręgosłupa i stawów) - Stosowanie się do norm dotyczących przenoszenie i podnoszenia ładunków. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Upadek z wysokości - Stosowanie, prowizorycznych drabin lub nieprawidłowo skonstruowanych rusztowań (np. bez poręczy ochronnych o wysokości 1,1 m, krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m, poprzeczek w połowie wysokości pomiędzy poręczą a krawężnikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych). Stłuczenia, złamania lub zwichnięcia, śmierć - Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu chroniącego elektryków przed upadkiem z wysokości (np. szelek bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem), który uzyskał certyfikat na znak bezpieczeństwa i został oznaczony tym znakiem. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Skaleczenia ostrymi przedmiotami lub narzędziami - nieprawidłowe posługiwanie się narzędziami, używanie uszkodzonych narzędzi, nieprawidłowo osadzone ostrza w trzonku, brak rękawic ochronnych, nieostrożność i pośpiech, żarty, zabawy. Rany cięte i kłute rąk, tułowia - podwyższona uwaga elektryków, Stosowanie kasków, osłon twarzy i rękawic roboczych do prac z prądem. Średnia Mało prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Hałas - Elektronarzędzia, prace mechaniczne, sprężarki, wiertarki. Ubytki słuchu - Stosowanie sprawnych narzędzi, stosowanie ochronników słuchu. Przestrzeganie instrukcji BHP przez elektryków. Średnia Prawdopodobne Średnia (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP elektryka

Fragment przykładowej instrukcji BHP elektryka przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy elektryk powinien:
  1. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy - ubranie robocze, buty robocze na gumowej podeszwie, rękawice gumowe oraz ochronne, nakrycie głowy.
  2. Przygotować niezbędny sprzęt, narzędzia i pomoce: sprzęt izolacyjny chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym - cęgi izolujące do bezpieczników lub drążki izolacyjne.
  3. Jeśli istnieje taka potrzeba powinien być zabezpieczony w dielektryczny hełm, okulary ochronne, dielektryczne kalosze.
  4. .....
 2. Elektryk w czasie pracy powinien:
  1. Ściśle stosować się do zaleceń: instrukcji bhp oraz poleceń i wskazówek przełożonych.
  2. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych.
  3. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy elektryk powinien:
  1. Dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze.
  2. Wyłączyć dopływ energii elektrycznej od maszyny i uporządkować stanowisko robocze.
  3. Przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu przełożonemu
  4. .....
 4. Elektrykowi nie wolno:
  1. Stosować niebezpiecznych metod pracy, które stwarzałyby zagrożenia dla niego, czy otoczenia.
  2. Używać niesprawnych narzędzi, zużytych, zaoliwionych czy pracować bez ochron osobistych.
  3. Wykonywać wymiany bezpieczników topikowych, sprawdzać napięcia bez okularów ochronnych.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!