BHP dla Lekarza

Program szkolenia BHP lekarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla lekarzy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w środowisku medycznym:

 • czynniki chemiczne oraz pyły na jakie narażony jest lekarz: substancje chemiczne, leki, płyny sterylizujące, lateks, mydła, detergenty, środki dezynfekujące
 • czynniki biologiczne w środowisku pracy lekarza: mikroorganizmy chorobotwórcze przenoszone przez bezpośredni kontakt z pacjentem oraz przenoszone drogą naruszenia ciągłości tkanek: wirus HIV i wirusy zapalenia wątroby typu B i C
 • płyny odkażające do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, sterylizacja oraz higiena osobista lekarza
 • ergonomia pracy oraz czynniki psychospołeczne i związane z organizacją pracy lekarza: przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, praca zmianowa, nocna, w godzinach nadliczbowych, stres, agresja ze strony niezadowolonych pacjentów
 • odzież ochronna oraz środki ochrony indywidualnej, jakie należy stosować na stanowisku lekarza
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w gabinetach medycznych – brak widocznych instrukcji BHP mycia i dezynfekcji, nieodpowiednia sterylizacja narzędzi, przekroczony czas pracy pracownika, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy lekarza
 • inne zagadnienia BHP w medycynie
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego lekarz i lekarka

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Substancje i preparaty chemiczne – drażniące - Środki do dezynfekcji, stosowane leki i preparaty. Uczulenia, podrażnienia, alergie - Stosowanie dermatologicznych środków ochrony indywidualnej (szczególnie maści i kremy). Zmiana materiału rękawiczek. Mała Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Mikroorganizmy chorobotwórcze - Chorzy pacjenci, możliwość zakażenia lekarza w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorymi pacjentami. Choroby zakaźne tj.: grypa, zapalenie płuc, bakterie, grzyby, pasożyty - Szczepienia ochronne dla lekarzy. Należy zawsze używać środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maski, fartuchy), gdy istnieje narażenie na mikroorganizmy chorobotwórcze. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Prąd elektryczny o napięciu do 1 kV - Urządzenia medyczne i medyczna aparatura pomiarowa zasilane prądem, wykorzystywane oświetlenie (zwłaszcza oświetlenie przenośne). Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Regularne przeglądy i kontrole sprawności instalacji i urządzeń elektrycznych – naprawa stwierdzonych usterek. Sprawdzanie działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych. Kategoryczny zakaz wykonywania prac przy aparaturze medycznej przez osoby nieupoważnione. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Skaleczenia, zakłucia lekarza - Używany sprzęt medyczny (np. igły, skalpel, nożyczki), ostre krawędzie (np. opakowania leków, ampułki). Zakażenia biologiczne lub wirusowe lekarzy - Ograniczenie pośpiechu. Skupienie uwagi w trakcie wykonywania badań z wykorzystaniem ostrych narzędzi. Stosowanie rękawiczek ochronnych, masek, fartuchów. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Stres - Odpowiedzialność lekarza za trudne akcje ratownicze, częste działanie pod presją czasu. Stres związany z ratowaniem pacjentów w sytuacjach krytycznych. Bezsenność, wybuchy agresji - Szkolenia dla lekarzy w zakresie umiejętności radzenia sobie ze stresem (np. techniki relaksacyjne), zapewnienie konsultacji psychologa. Średnia Mało prawdopodobna Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP lekarza i lekarki

Fragment przykładowej instrukcji BHP lekarza przedstawiamy poniżej

 1. Przed rozpoczęciem pracy lekarz powinien:
  1. Posiadać wykształcenie wyższe medyczne oraz prawo do wykonywania zawodu lekarza.
  2. Posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
  3. Zapoznać się z zadaniami zaplanowanymi do wykonania w danym dniu, wysłuchać poleceń przełożonego co do metod oraz fachowej i bezpiecznej realizacji otrzymanych zadań.
  4. .....
 2. Lekarz w czasie pracy powinien:
  1. Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.
  3. Używać środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy lekarz powinien:
  1. Wyłączyć i zabezpieczyć obsługiwane aparaty, urządzenia przed ich niepożądanym uruchomieniem.
  2. Zabezpieczyć w odpowiedni sposób odpady medyczne przeznaczone do utylizacji.
  3. Używane narzędzia i pomoce poddać dezynfekcji i sterylizacji oraz umieścić je na wyznaczonym miejscu.
  4. .....
 4. Lekarzowi nie wolno:
  1. Używać niezdezynfekowanych narzędzi i pomocy.
  2. Używać uszkodzonego, niesprawnego technicznie sprzętu medycznego, narzędzi, aparatów.
  3. Pracować w stanie nietrzeźwości.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!