BHP dla Malarza

Program szkolenia BHP malarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla malarzy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy firm malarskich:

 • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej dla malarzy i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
 • środki ochrony indywidualnej w pracy malarza
 • zasady bezpieczeństwa dotyczące robót malarskich bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
 • zasady bezpieczeństwa dla malarza obowiązujące przy pracach na wysokości
 • zagrożenia wypadkowe i chorobowe na jakie narażony jest malarz
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w pracach malarskich – brak środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, nieład w na stanowisku pracy, niesprawne technicznie drabiny, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy malarza
 • inne zagadnienia BHP malarzy
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego malarz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Kontakt malarza z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem - Niewłaściwa izolacja i połączenie przewodów. Brak ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Nieprawidłowe wyłączniki. Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Stosowanie zabezpieczeń antyporażeniowych. Kontrola stanu izolacji przewodów doprowadzających prąd oraz sprawdzanie stanu osprzętu elektrycznego. Stosowanie zasilania urządzeń napięciem bezpiecznym w miejscach zagrożenia porażeniem elektrycznym. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Przeciążenie układu ruchu malarza(mięśniowo – kostnego) przez przenoszenie i podnoszenie ciężkich przedmiotów - Niestosowanie norm dotyczących przenoszenia i podnoszenia ładunków. Schorzenia układu kostnego (zwyrodnienia kręgosłupa i stawów) - Stosowanie się do norm dotyczących przenoszenie i podnoszenia ładunków. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Upadek malarza z wysokości - Stosowanie, prowizorycznych drabin lub nieprawidłowo skonstruowanych rusztowań (np. bez poręczy ochronnych o wysokości 1,1 m, krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m, poprzeczek w połowie wysokości pomiędzy poręczą a krawężnikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych). Stłuczenia, złamania lub zwichnięcia, śmierć - Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości malarza(np. szelek bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem), który uzyskał certyfikat na znak bezpieczeństwa i został oznaczony tym znakiem. Wykonywanie i montowanie rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), przeprowadzanie terminowych kontroli stanu rusztowań. Zastosowanie balustrad biegów i podestów schodowych, służących do komunikacji w pionie i poziomie. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Hałas - Elektronarzędzia, prace mechaniczne, sprężarki, mieszaki, wiertarki. Ubytki słuchu - Stosowanie sprawnych narzędzi, stosowanie ochronników słuchu jeżeli praca malarza odbywa się w pomieszczeniach o podwyższonym hałasie. Średnia Prawdopodobne Średnia (akceptowalne)
Zatrucie - Bezpośredni kontakt malarza z farbami i rozpuszczalnikami. Bóle głowy, choroby wywołane toksycznym działaniem czynników zawartych w farbach i rozpuszczalnikach - Wentylacja, stosowanie środków ochrony układu oddechowego, przestrzeganie instrukcji BHP dla stanowiska malarza. Średnia Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP malarza

Fragment przykładowej instrukcji BHP malarza przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy malarz powinien:
  1. Przejść wcześniej wymagane badania lekarskie oraz szkolenie BHP.
  2. Wysłuchać uważnie wskazówek bezpośredniego przełożonego przed rozpoczęciem prac.
  3. Przygotować i sprawdzić potrzebne narzędzia pracy oraz sprzęt ochronny.
  4. .....
 2. Malarz w czasie pracy powinien:
  1. Zachować porządek na stanowisku pracy.
  2. Przestrzegać wymaganych norm podczas przenoszenia towaru i stosować sprzęt pomocniczy w czasie transportu ręcznego.
  3. Używać tylko sprawnych technicznie drabin.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy malarz powinien:
  1. Uporządkować miejsce pracy.
  2. Zabezpieczyć sprzęt, materiały, ochrony osobiste oraz narzędzia.
  3. Oczyść używane pędzle i szczotki.
  4. .....
 4. Malarzowi nie wolno:
  1. Używać niesprawnych technicznie drabin.
  2. Pracować w stanie nietrzeźwym.
  3. Zastawiać dojście do stanowiska pracy.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!