BHP dla Nauczyciela

Program szkolenia BHP nauczyciela

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla nauczycielek i nauczycieli uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w szkołach:

 • przepisy BHP w szkole związanych z zapewnieniem właściwego oświetlenia i wentylacji
 • obowiązki BHP nauczyciela w klasie - sprawdzenie stanu technicznego klasy - zgłaszanie usterek, wietrzenie klasy w trakcie przerwy, panowanie nad ładem i porządkiem w klasie
 • aktywne i odpowiedzialne pełnienia dyżuru nauczyciela podczas przerw - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów (agresywne postawy wobec kolegów; bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne itp.)
 • powinności nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dróg ewakuacji w szkole
 • postępowanie nauczyciela podczas wypadku lub urazu. Omówienie zagadnień pierwszej pomocy oraz sposobów reagowania przy typowych urazach w szkole
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS u szkole – brak odpowiedniego oświetlenia i wentylacji w szkole, niezabezpieczone otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły, brak trwałego i wyraźnego oznaczenia dróg ewakuacyjnych w budynku szkoły, nie sprawne urządzenia higieniczno-sanitarne w szkole, niezabezpieczone substancje i preparaty chemiczne umieszczone w nieoznaczonych pojemnikach pozbawione informacji o ich szkodliwości dla zdrowia i tym podobne uchybienia zasad BHP w szkole
 • inne zagadnienia omawiające przepisy BHP w szkole
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego nauczyciela i nauczyciel

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Obciążenie fizyczne narządu mowy nauczycielki - Brak umiejętności operowania głosem jako narzędziem pracy nauczyciela. Przeciążenie strun głosowych. Wysuszenie błon śluzowych. Podrażnienie górnych dróg oddechowych kurzem i pyłem kredowym. Choroba zawodowa: przewlekłe choroby związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym nauczycieli(guzki śpiewacze, niedowład strun głosowych, zmiany przerostowe). Choroby para zawodowe - Profilaktyczne badania lekarskie, nie przekrzykiwanie dzieci, częste picie letniej wody mineralnej, herbaty ziołowej, stosowanie aktywizujących metod nauczania, wycieranie tablicy kredowej na mokro, utrzymywanie miejsc gromadzenia się kurzu w czystości, unikanie mówienia w przeciągu stosowanie urządzeń nagłaśniających. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Obciążenie nerwowo – psychiczne w szkole - Odpowiedzialność nauczycieli za zdrowie i życie dzieci, niebezpieczne postawy dzieci, konflikty w relacjach z rodzicami, dziećmi i przełożonymi, zbyt liczne grupy Depresja, nerwice, stres, wypalenie psychiczne. Towarzyszy temu wyczerpanie emocjonalne przybierające postać znużenia, zniechęcenia, wrogości do innych, brak jakiejkolwiek satysfakcji z wykonywanej pracy. Na poziomie zachowania przejawia się bezsennością, paleniem tytoniu, piciem kawy, nadmiernym bądź brakiem apetytu, skłonnością do popełniania błędów - Ćwiczenia relaksacyjne, urlopy dla poratowania zdrowia, sanatoria, warsztaty terapeutyczne dla nauczycieli. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Zagrożenia biologiczne w szkole - Kontakt nauczycielki z dziećmi chorymi na choroby wirusowe, bakteryjne i grzybiczne. Stałe narażenia na choroby w tym: wirus zapalenia wątroby typu B (HDV), wirus ospy i półpaśca, wirus grypy, wirus zapalenia przyuszni, wirus różyczki, pałeczka czerwonki, gronkowiec złocisty, paciorkowiec ropotwórczy, zatrucie ostre i przewlekłe, podrażnienia, uczulenia - Szczepienia ochronne, utrzymanie należytego stanu sanitarnohigienicznego szkoły, profilaktyczna opieka lekarska. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Obciążenie statyczne układu mięśniowo – szkieletowego - Korzystanie przez nauczycieli ze zbyt małych mebli przeznaczonych dla dzieci, regularne siedzenie w skrzywionej lub pochylonej pozycji przez dłuższy czas Dyskomfort, ból pleców, choroby kręgosłupa - Przerwy w pracy, ćwiczenia korygujące, stosowanie mebli dostosowanych zarówno do potrzeb dzieci jak i personelu szkoły. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przeciążenie percepcyjne wzroku i słuchu. - Niewłaściwe oświetlenie klas szkolnych, wzmożona koncentracja uwagi (oczy i uszy dookoła głowy) hałas czyniony przez dzieci. Pogorszenie ostrości widzenia lub słuchu nauczycieli, rozdrażnienie psychiczne ból głowy - Lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne, badanie środowiska pracy (oświetlenie, hałas), w przypadku nasłonecznienia stosowanie żaluzji, relaksacja wzroku (wycieczki do parku, rośliny pokojowe), pastelowe kolory pomieszczeń, matowe kolory mebli szkolnych. Średnia Prawdopodobna Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP nauczycielki i nauczyciela

Fragment przykładowej instrukcji BHP nauczyciela i nauczycielki przedstawiamy poniżej:

 • Przed rozpoczęciem pracy nauczyciel i nauczycielka powinni:
  • Odbyć szkolenia bhp i ppoż.
  • Posiadać aktualne lekarskie badania profilaktyczne potwierdzające stan zdrowia.
  • Znać obowiązujące w szkole instrukcje i regulaminy dotyczące bezpiecznej organizacji pracy.
  • .....
 • Nauczycielka i nauczyciel w czasie pracy i zajęć szkolnych powinni:
  • W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia udzielić mu pierwszej pomocy, zaprowadzić do pielęgniarki szkolnej i jeśli zajdzie taka potrzeba bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu dyrektora.
  • Zadbać o czystość, ład i porządek sali lekcyjnej bądź pracowni podczas trwania lekcji oraz po jej zakończeniu.
  • Przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia lekcji.
  • .....
 • Po zakończeniu pracy nauczyciele powinni:
  • Wywietrzyć sale lekcyjną.
  • Dziennik lekcyjny odnieść do pokoju nauczycielskiego.
  • Ważne informacje dotyczące uczniów jeszcze tego samego dnia przekazać dyrektorowi.
  • .....
 • Nauczycielom nie wolno:
  • Pozostawić uczniów bez żadnej opieki podczas zajęć.
  • Pozwalać w trakcie lekcji wychodzić w grupach do toalety.
  • Naruszać praw ucznia.
  • .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!