BHP dla Palacza

Program szkolenia BHP palacza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla palaczy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w kotłowni:

 • czynniki chemiczne i pyły na jakie narażony jest palacz w kotłowni: pyły, tlenek węgla CO - tzw. czad, dwutlenek siarki SO 2 gaz toksyczny , paliwo grzewcze
 • czynniki mogące powodować wypadki w miejscu pracy palacza: śliskie nawierzchnie, dźwiganie ciężarów
 • czynniki fizyczne w środowisku pracy palacza: hałas emitowany przez urządzenia i maszyny towarzyszące w kotłowniach, mikroklimat, prąd elektryczny
 • ergonomia pracy na stanowisku palacza: praca w wymuszonej pozycji ciała - podczas dostawy materiału do pomieszczenia kotłowni oraz załadunku do pieca, dźwiganie ciężarów
 • karty charakterystyk substancji chemicznych – dlaczego palacz koniecznie musi być z niimi zapoznany?
 • normy dźwigania ciężarów. Odzież robocza i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej w pracy palacza
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w kotłowniach – brak środków ochrony indywidualnej, brak przydziału ubrania roboczego, nieład na stanowisku pracy, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w kotłowniach
 • inne zagadnienia BHP palacza
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego palacz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Zatrucie palacza tlenkiem węgla (CO) - Dwutlenek węgla powstaje w wyniku niezupełnego spalania się gazu ziemnego. Sytuacja taka występuje w przypadku złej pracy kotła (np. w wyniku złego wyregulowania parametrów spalania czy wadliwie działającej instalacji wentylacyjnej). Skutki zatrucia tlenkiem węgla palacza zależą od stężenia gazu w powietrzu pomieszczenia kotłowni oraz czasu narażenia pracownika. W wyniku zatrucia palacza może dojść do uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego oraz układu naczyniowo-sercowego. W skrajnych przypadkach osoba poddana działaniu CO może ponieść śmierć - Wentylacja pomieszczeń pracy kotłowni, montaż czujników obecności CO, regularne przeglądy kominiarskie, poznanie zasad używania masek przeciwgazowych. Używanie kotła zgodnie z instrukcją. Duża Mało prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Poparzenie termiczne palacza - Gorące powierzchnie: pieca, kotła. Kalectwo, poparzenie - Przestrzeganie instrukcji kotłowni, wzmożona uwaga. Duża Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Porażenie prądem elektrycznym - Instalacja elektryczna oraz wykorzystywane w kotłowni urządzenia zasilane energią elektryczną (np. przenośne źródła oświetlenia). Śmierć, porażenie - Przestrzeganie procedur i instrukcji zgodnie z oceną ryzyka zawodowego palacza. Duża Prawdopodobne Duża (nie akceptowalne)
Upadki na tym samym poziomie - Śliskie powierzchnie podłóg kotłowni (podłogi zabrudzone rozlanymi substancjami). Nierówne (z ubytkami) powierzchnie podłóg. Progi na dojściu do stanowiska pracy palacza. Śmieci leżące na drodze. Potłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, urazy wewnętrzne - Stosowanie przez pracownika właściwego obuwia. Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy i w jego otoczeniu. Zachowanie szczególnej ostrożności. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Pożar - Gaz ziemny, który ulatnia się w wyniku rozszczelnienia się instalacji zasilającej kocioł grzewczy. Poparzenie, śmierć, kalectwo - Przestrzeganie instrukcji i procedur opracowanych dla kotłowni. Duże Mało prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP palacza

Fragment przykładowej instrukcji BHP palacza przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy palacz powinien:
  1. Posiadać kwalifikacje dotyczące obsługi kotłów wodnych i parowych.
  2. Legitymować się zaświadczeniem o odbyciu szkolenia wstępnego ogólnego i stanowiskowego na danym stanowisku palacza.
  3. Zapoznać się z zakresem prac i obowiązków palacza lub potwierdzić je z bezpośrednim przełożonym (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.)
  4. .....
 2. Palacz w czasie pracy powinien:
  1. Rozpalić ogień w kotle po upewnieniu się, że jest on prawidłowo napełniony wodą i przy maksymalnym otwarciu przepustnicy powietrza w drzwiczkach paleniskowych oraz przy otwarciu przesłon w czopuchach; rozpalanie wykonywać powoli.
  2. Dostosować ilość dostarczanego opału do aktualnie potrzebnego ciepła.
  3. Jeśli stosowana jest jako opał mieszanka węglowo-kokosowa, należy węgiel narzucać cienkimi warstwami na rozżarzony koks.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy palacz powinien:
  1. Poinformować zmiennika o zauważonych mankamentach w działaniu kotła.
  2. Oczyścić kocioł po spalonym opale.
  3. Wybrać sadzę i popiół z popielnika pieca.
  4. .....
 4. Palaczowi nie wolno:
  1. Uruchamiać kotłów mających uszkodzenia lub zepsute urządzenia kontrolne albo zabezpieczające.
  2. Zalewać płonącego w palenisku opału wodą.
  3. Używać w kotłowni lamp przenośnych o napięciu większym niż 24 V.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!