BHP dla Ratownika medycznego

Program szkolenia BHP ratownika medycznego

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla ratowników medycznych uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w ratownictwie medycznym:

 • pożary, wybuchy, porażenia prądem, zmienne czynniki atmosferyczne w pracy ratownika medycznego
 • czynniki biologiczne w pracy ratownika medycznego: przenoszone drogą naruszenia ciągłości tkanek: wirus HIV i wirusy zapalenia wątroby typu B i C oraz mikroorganizmy chorobotwórcze przenoszone przez bezpośredni kontakt z pacjentem
 • czynniki chemiczne oraz pyły na jakie narażony jest ratownik medyczny: substancje chemiczne, leki, środki dezynfekujące, płyny sterylizujące, lateks, mydła, detergenty. Płyny odkażające do mycia i dezynfekcji oraz higiena osobista ratowników medycznych przy kontakcie z chorymi
 • czynniki psychospołeczne związane z pracą ratowników medycznych: agresja pacjentów, osoby pod wpływem narkotyków lub alkoholu, praca zmianowa, nocna, w godzinach nadliczbowych, stres, trudne akcje ratownicze, praca na dyżurach w pogotowiu
 • odzież ochronna oraz środki ochrony indywidualnej konieczne w pracy ratownika medycznego
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w ratownictwie medycznym lub pogotowiu – przekroczony czas pracy pracownika, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w ratownictwie medycznym
 • inne zagadnienia BHP ratowników medycznych
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego ratownik medyczny

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Substancje i preparaty chemiczne – drażniące - Środki do dezynfekcji, stosowane leki i preparaty. Uczulenia, podrażnienia, alergie - Stosowanie dermatologicznych środków ochrony indywidualnej (szczególnie maści i kremy). Zmiana materiału rękawiczek. Mała Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Agresywni pacjenci, osoby pod wpływem narkotyków, alkoholu - Agresywne zachowania pacjentów. Ratownik narażony jest na pobicie, potłuczenie, urazy drobne - Opanowanie, wzmożona uwaga. Ćwiczenia z samoobrony. Treningi z zakresu asertywności. Duża Mało prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Prąd elektryczny o napięciu do 1 kV - Urządzenia zasilane prądem i wykorzystywane oświetlenie (zwłaszcza oświetlenie przenośne). Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Regularne przeglądy i kontrole sprawności instalacji i urządzeń elektrycznych – naprawa stwierdzonych usterek. Sprawdzanie działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych. Kategoryczny zakaz wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych przez osoby nieupoważnione. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Skaleczenia, zakłucia - Używany przez ratownika sprzęt medyczny (np. igły, skalpel, nożyczki), ostre krawędzie (np. opakowania leków, ampułki). Zakażenia biologiczne lub wirusowe - Ograniczenie pośpiechu. Skupienie uwagi ratownika w trakcie wykonywania czynności z wykorzystaniem ostrych narzędzi. Stosowanie lateksowych rękawic ochronnych. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Stres ratownika medycznego - Odpowiedzialność, trudne akcje ratownicze, częste działanie pod presją czasu. Bezsenność, wybuchy agresji - Szkolenia ratowników medycznych w zakresie umiejętności radzenia sobie ze stresem (np. techniki relaksacyjne), zapewnienie konsultacji psychologa. Średnia Mało prawdopodobna Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP ratownika medycznego

Fragment przykładowej instrukcji BHP ratownika medycznego przedstawiamy poniżej:

 • Przed rozpoczęciem pracy ratownik medyczny powinien:
  • Posiadać odpowiednie wykształcenie medyczne oraz prawo do wykonywania zawodu lekarza.
  • Posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
  • Sprawdzić sprzęt ratownictwa medycznego.
  • .....
 • Ratownik medyczny w czasie pracy powinien:
  • W karetce pogotowia dbać o porządek i ład, wszystkie narzędzia i przedmioty muszą posiadać wyznaczone miejsce.
  • Zachować szczególną ostrożność podczas pracy z ostrymi narzędziami, wszelkie zakłucia, urazy należy zgłosić przełożonemu.
  • Stosować rękawice ochronne podczas pracy z pacjentem.
  • .....
 • Po zakończeniu pracy ratownik medyczny powinien:
  • Zabezpieczyć w odpowiedni sposób odpady medyczne przeznaczone do utylizacji.
  • Zabezpieczyć obsługiwane aparaty medyczne.
  • Sprawdzić sprzęt i zdać karetkę.
  • .....
 • Ratownikowi medycznemu nie wolno:
  • Używać uszkodzonego, niesprawnego technicznie sprzętu medycznego, narzędzi, aparatów.
  • Używać niewysterylizowanych narzędzi.
  • Pracować w stanie nietrzeźwości.
  • .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!