BHP dla Spawacza

Program szkolenia BHP spawacza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla spawaczy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w środowisku pracy spawaczy:

 • czynniki mogące powodować wypadki w miejscu pracy spawacza: prąd elektryczny, bardzo wysoka temperatura iskier w kontakcie z palnymi materiałami, opiłki metalu, iskry itd.
 • czynniki fizyczne w środowisku pracy spawacza: hałas, oświetlenie miejsca pracy zwłaszcza podczas prac w nietypowych miejscach, promieniowanie ultrafioletowe (uv), podczerwone (ir)
 • czynniki chemiczne i pyły na jakie narażony jest spawacz: pyły i dymy nieorganiczne, beryl, dymy metali, związki chemiczne
 • środki ochrony indywidualnej, przydział odzieży roboczej i obuwia roboczego dla spawacza
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w pracy spawacza – brak wyposażenia w środki ochrony osobistej, zła wentylacja i klimatyzacja, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy spawacza
 • inne zagadnienia BHP spawaczy
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego spawacz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Pożar - Łuk elektryczny, przewody spawalnicze, półautomat spawalniczy, instalacja elektryczna. Poparzenia, śmierć - Przestrzeganie instrukcji prac spawalniczych i ppoż. Dbałość o sprawność przewodów i urządzeń spawalniczych. Przeglądy i konserwacje sprzętu spawalniczego i urządzeń elektrycznych wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Bieżące usuwanie usterek. Zapewnienie podręcznego sprzętu ppoż. i okresowe kontrole jego sprawności. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej i okresowe szkolenia. Zachowanie należytej ostrożności przez spawaczy. Duża Mało prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Poparzenie spawacza o gorące powierzchnie - Elementy spawane, elektroda, uchwyt spawalniczy, odpryski metalu. Poparzenia - Stosowanie w pracy: szczypców spawalniczych, odzieży, obuwia, rękawic spawalniczych spełniających wymagania odpowiednich norm. Zachowanie należytej ostrożności spawacza. Działania ograniczające pośpiech. Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Spadające przedmioty – uderzenie, przygniecenie - Detale, spawane elementy, narzędzia. Stłuczenia, złamania lub zwichnięcia - Prawidłowe składowanie materiałów i narzędzi spawalniczych. Stosowanie podstawek pod spawane detale. Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy. Stosowanie rękawic i obuwia ochronnego. Zachowanie należytej ostrożności. Działania ograniczające pośpiech. Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Poślizgnięcie, potknięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie - Nierówne posadzki, bałagan na stanowisku pracy spawacza. Zwichnięcie, potłuczenia - Okresowe kontrole stanu posadzki. Dbałość o ład i porządek w miejscu wykonywania prac. Zachowanie należytej ostrożności. Działania ograniczające pośpiech. Stosowanie odpowiedniego obuwia ochronnego. Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Kontakt spawacza z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem - Niewłaściwa izolacja i połączenie przewodów agregatów spawalniczych. Brak ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Nieprawidłowe wyłączniki. Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Stosowanie zabezpieczeń anty porażeniowych i ich systematyczna kontrola. Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów doprowadzających prąd oraz sprawdzanie stanu osprzętu elektrycznego spawacza. Stosowanie zasilania urządzeń napięciem bezpiecznym w miejscach zagrożenia porażeniem elektrycznym. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP spawacza

Fragment przykładowej instrukcji BHP spawacza przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy spawacz powinien:
  1. Posiadać uprawnienia spawalnicze i mieć ukończone 18 lat.
  2. Posiadać szkolenia bhp i ppoż.
  3. Sprawdzić stan techniczny spawarki, przewodów elektrycznych, węży spawalniczych, uchwytów spawalniczych i palników.
  4. .....
 2. Spawacz w czasie pracy powinien:
  1. Stosować okulary ochronne masek, przyłbice spawalnicze, fartuch ochronny i rękawice spawalnicze.
  2. Uchwyt spawalniczy trzymać w ten sposób, by gazy powstające w procesie spawania nie były kierowane pod maskę.
  3. Zasłaniać miejsca spawania, aby nie oślepiać osób postronnych.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy spawacz powinien:
  1. Wyłączyć spawarkę spod napięcia.
  2. Sprawdzić, czy podczas spawania nie został zaprószony ogień.
  3. Uporządkować stanowisko pracy, usunąć końcówki elektrod oraz żużel spawalniczy.
  4. .....
 4. Spawaczowi nie wolno:
  1. Stosować niesprawnych urządzeń spawalniczych.
  2. Stosować uszkodzonych przewodów elektrycznych lub węży spawalniczych.
  3. Dotykać gołą ręką przedmiotów spawanych będących aktualnie pod napięciem.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!