BHP dla Tynkarza

Program szkolenia BHP tynkarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla tynkarzy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w pracach tynkarskich i budowlanych:

 • zagrożenia występujące przy wykonywaniu prac tynkarskich: hałas, wibracje, pyły, rusztowania, prace na wysokości, prace ziemne
 • zasady bezpiecznego wykonywania prac tynkarskich w tym prac z rusztowań
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem
 • podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy tynkarza związane z obsługą urządzeń technicznych np. betoniarek, agregatów tynkarskich oraz transportem wewnątrz zakładowym
 • zasady bezpiecznego poruszania się po terenie budowy
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS na budowie – brak środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, nieład w na stanowisku pracy, niesprawne urządzenia techniczne i drabiny, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy tynkarza
 • inne zagadnienia BHP na budowie
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego tynkarz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Upadek tynkarza z dużej wysokości - Stosowanie nieprawidłowo skonstruowanych rusztowań (np. bez poręczy ochronnych o wysokości 1,1 m, krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m, poprzeczek w połowie wysokości pomiędzy poręczą a krawężnikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych). Stłuczenia, złamania lub zwichnięcia, śmierć - Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości (np. szelek bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem), który uzyskał certyfikat na znak bezpieczeństwa i został oznaczony tym znakiem. Wykonywanie i montowanie rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), przeprowadzanie terminowych kontroli stanu rusztowań. Zastosowanie balustrad biegów i podestów schodowych, służących do komunikacji w pionie i poziomie. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Przedmioty spadające z wyższych kondygnacji na pracujących niżej - Prowadzenie robót tynkarskich jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie (stanowisko pod stanowiskiem). Stłuczenia, złamania lub zwichnięcia, kalectwo, śmierć - Wyznaczenie stanowisk pracy na poszczególnych kondygnacjach w różnych pionach; w razie konieczności pracy w jednym pionie zastosowanie daszków ochronnych. Duża Wysoce Prawdopodobna Duże (nieakceptowalne)
Upadek tynkarza w wyniku potknięcia, poślizgnięcia na budowie - Zła organizacja pracy, nieporządek panujący na stanowisku pracy, pośpiech. Skaleczenia, zadrapania, stłuczenia, złamania lub zwichnięcia kończyn. - Dobra organizacja pracy, uwaga. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Upadki na tym samym poziomie - Brak wyznaczonych i uporządkowanych przejść dla pieszych oraz ciągów komunikacyjnych. Nieporządek na pomostach roboczych, np. zalegający gruz i rozlana zaprawa tynkarska. Potłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, urazy wewnętrzne - Stosowanie przez pracownika właściwego obuwia. Utrzymywanie porządku na budowie i w otoczeniu pracy. Zachowanie szczególnej ostrożności. Duża Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Kontakt tynkarza z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem - Niewłaściwa izolacja i połączenie przewodów. Brak ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Nieprawidłowe wyłączniki. Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Stosowanie zabezpieczeń anty porażeniowych i ich systematyczna kontrola. Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów doprowadzających prąd oraz sprawdzanie stanu osprzętu elektrycznego. Stosowanie zasilania urządzeń budowlanych napięciem bezpiecznym w miejscach zagrożenia porażeniem elektrycznym. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP tynkarza

Fragment przykładowej instrukcji BHP tynkarza przedstawiamy poniżej

 1. Przed rozpoczęciem pracy tynkarz powinien:
  1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ukończone 18 lat.
  2. Posiadać dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac na wysokości, potwierdzony świadectwem lekarskim.
  3. Pracownik powinien być ubrany w odzież roboczą i buty robocze oraz kask i rękawice ochronne.
  4. .....
 2. Tynkarz w czasie pracy powinien:
  1. Dbać o porządek w miejscu pracy.
  2. Zabezpieczać lub szczelnie przykryć otwory pozostawione w czasie wykonywania robót.
  3. Tynkowanie zewnętrznych obramowań okiennych bezwzględnie wykonywać z rusztowań zewnętrznych zaopatrzonych w poręcze.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy tynkarz powinien:
  1. Oczyścić narzędzia i odłożyć je na wyznaczonych miejscach oraz usunąć resztki materiału.
  2. Przepłukać przewody pompy tynkarskiej wodą lub mlekiem wapiennym.
  3. Pozostawić stanowisko pracy bez zagrożeń dla otoczenia.
  4. .....
 4. Tynkarzowi nie wolno:
  1. Opierać się o bariery oraz wychylać się poza krawędzie konstrukcji jeśli nie posiada dodatkowego zabezpieczenia.
  2. Wspinać się po konstrukcjach rusztowań.
  3. Chodzić po niestabilnych deskowaniach.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!