BHP dla Wulkanizatora

Program szkolenia BHP wulkanizatora

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program kursu BHP dla wulkanizatorów uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w punktach wulkanizacji:

 • czynniki fizyczne występujące w środowisku pracy wulkanizatora: wysoka temperatura, nadmierny hałas , wibracje - ich wpływ na zdrowie i ochrona przed negatywnymi skutkami
 • czynniki chemiczne i pyły w pracy wulkanizatora: związki chemiczne dodawane do gumy i kleju, alergeny lateksowe w związkach gumy, pył i sadze węgla , rozpuszczalniki organiczne zawarte w kleju kauczukowym oraz rozpuszczalniki zawierające chlor
 • omówienie czynników mogących spowodować wypadek w pracy wulkanizatora, ograniczanie ryzyka zawodowego
 • środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze jakie należy stosować na stanowisku wulkanizatora
 • metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków – normy podnoszenia ładunków
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w zakładzie wulkanizacji – niesprawne urządzenia i narzędzia, brak wyposażenia w środki ochrony osobistej, brak ważnych badań lekarskich pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy wulkanizatora
 • inne zagadnienia BHP wulkanizatorów
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego wulkanizator

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Wysoka temperatura środowiska pracy - Gorący sprzęt do wulkanizacji. Przeziębienia. Dyskomfort cieplny - Odpowiednie ubranie. Wentylacja wywiewna i klimatyzacja zapobiegająca zanieczyszczeniu powietrza i stresowi cieplnemu. Średnia Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Porażenie prądem - Wadliwie działający sprzęt elektryczny. Śmierć, kalectwo - Kontrolowanie sprawności sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznej. Duża Prawdopodobne Duże - niedopuszczalne(nieakceptowalne)
Hałas i wibracje - Maszyny i urządzenia stosowane w zakładzie wulkanizacyjnym. Choroby narządu słuchu i układu mięśniowo-kostnego - Stosowanie maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją. Stosowanie ochronników słuchu. Używanie tylko w pełni sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i elektronarzędzi. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Poślizgnięcia, potknięcia i upadek na tym samym poziomie - Mokra, zaoliwiona, nierówna nawierzchnia w miejscu pracy. Potłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, urazy wewnętrzne - Usuwanie z podłoża wszelkich plam i zanieczyszczeń. Stosowanie przez pracownika właściwego obuwia. Porządek na stanowisku pracy. Średnia Prawdopodobne Duże - niedopuszczalne(nieakceptowalne)
Nadmierny wysiłek fizyczny - Podnoszenie i przenoszenie zbyt dużych ciężarów. Wystąpienie przepukliny, uszkodzenie układu kostno-stawowego - Przestrzeganie norm obowiązujących podczas transportu ładunku. Stosowanie sprzętu pomocniczego oraz przestrzeganie podstawowych zasad ergonomii. Średnia Prawdopodobne Średnia (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP wulkanizatora

Fragment przykładowej instrukcji BHP wulkanizatora przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy wulkanizator powinien:
  1. Odbyć szkolenie bhp i ppoż.
  2. Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe.
  3. Sprawdzić stan techniczny: kompresora, urządzenia do zdejmowania i nakładania opon na obręcz, wyważarek kół i ogumienia, wulkanizatorów dętek.
  4. .....
 2. Wulkanizator w czasie pracy powinien:
  1. Używać tylko sprawnych technicznie urządzeń i narzędzi.
  2. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych.
  3. Koło demontować na specjalnym urządzeniu.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy wulkanizator powinien:
  1. Dokładnie uporządkować stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze na miejscu do tego przeznaczonym.
  2. Wyłączyć dopływ energii elektrycznej od maszyn i dokładnie je oczyścić.
  3. Zabezpieczyć swoje stanowisko robocze, aby nie stwarzało jakichkolwiek zagrożeń dla otoczenia.
  4. .....
 4. Wulkanizatorowi nie wolno:
  1. Stosować niebezpiecznych metod pracy, które stwarzałyby zagrożenia dla niego i otoczenia.
  2. Pracować bez ochron osobistych.
  3. Używać do wulkanizacji uszkodzonych, niesprawnych urządzeń i narzędzi.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!